ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ការិយាល័យ

1
3
2

សិក្ខាសាលា

5
4
6

ឧបករណ៍

6
3
1
4
2
5